Ing. Jan Čopík, Ph.D.

Vize pro Nové Město

Poznámky k volebnímu období 2018 až 2022

Komunální volby v říjnu 2018 vyhrála volební strana Volba pro Nové Město se šesti mandáty, druhá skončila se čtyřmi místy ODS. Přes jisté snahy o změnu ve vedení města si úřad starosty podržel Petr Hable. Místostarostou se stal lídr ODS Libor Hovorka. Poměr míst v sedmičlenné radě města byl 3 – 2 – 1 – 1 (Volba pro Nové Město – ODS – VÝCHODOČEŠI Nové Město n. Met. – KDU-ČSL). V roce 2020 odstoupil z místa radního zástupce ODS a místostarosta se stal nezařazeným. ODS odešla do opozice a do rady města vstoupil druhý zástupce strany lidové. Kandidátka ČSSD získala ve volbách jeden mandát. Přes určité nabídky na místo v radě (pokud by po volbách 2018 došlo ke změně v čele radnice), jsem celé volební období zůstal v opozici. V období 2018 až 2022 mělo zastupitelstvo 26 jednání. Řešilo se na nich mnoho bodů, zmíním se tak pouze o některých.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V diskuzi s občany

Informace o jednání zastupitelstva

Na třetím jednání (21.02.2019) byl schválen můj návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva. Z webových stránek města (složka Zápisy a dokumenty ZM) se může každý prokliknout do aplikace Konsiliář, obsahující mj. anonymizované podklady pro jednání zastupitelstva. Počínaje třetím zastupitelstvem se rovněž vrátilo zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání na webu města. Později přibyly také přímé přenosy jednání.

Letní Areál Metuje (LAM)

Prakticky celé čtyři roky řešila městská samospráva problematiku LAM (Letního Areálu Metuje). Již na druhém zasedání zastupitelstva v prosinci 2018 byla zřízena Pracovní skupina Koupaliště. Do rozpočtu na rok 2019 byla schválena částka 500 tis. Kč na přípravné práce a projektovou dokumentaci. Přes značný objem práce (i lidí mimo městský úřad) však zastupitelstvo č. 13 (25.06.2020) schválilo pozastavení investiční akce LAM. Přes snahy opozičních zastupitelů se až do konce volebního období nenašla většina pro její obnovení. Nebyla tak realizována ani projektová dokumentace ochranného protipovodňového valu v hodnotě cca 300 tis. Kč. To byla myslím chyba – stále neznáme sumu, která by musela být vynaložena před samotnou výstavbou LAM v jakékoli podobě na místě bývalého koupaliště (výstavba není možná bez vyjmutí ze záplavového území Q100).

Provozovny CIS na Rychtě

Neúspěchem bohužel skončila snaha má i dalších kolegyň a kolegů o prodlužování nájmu městského pozemku pod dočasnými stavbami tří provozoven v oblasti Na Rychtě (cestovní agentura CIS a další dva obchody). V letech 2019 a 2020 se ještě v zastupitelstvu našla většina pro prodloužení nájmu vždy o rok. V roce 2021 se však 29. 4. (zastupitelstvo č. 18), ani 16. 9. (zastupitelstvo č. 20) potřebnou většinu přesvědčit nepodařilo. Majitelka tak musela ke konci roku 2021 objekty zbořit. Město přišlo o nájemné (pravda v bagatelní výši cca 15 tis. Kč ročně) a v roce 2022 muselo vynaložit částku 287 359 Kč na úpravu vyklizeného pozemku. Výstavba na příslušném pozemku je v nedohlednu. Obchody v centru města tak mohly ještě minimálně několik let bez problémů sloužit občanům.

Demolice objektu čp. 142 (Nerudova ulice)

Podobným příběhem je demolice městského objektu v Nerudově ulici (čp. 142). V nájmu zde byla pivotéka, autoškola a jeden byt. Na jednání zastupitelstva č. 20 (16.09.2021) se ještě radniční koalici většinu pro zbourání objektu získat nepodařilo. V roce 2022 tomu již bylo jinak a hlasy koaličních zastupitelů bylo zboření schváleno. Přes některé pokusy toto rozhodnutí zvrátit (naposledy na 24 zastupitelstvu 23.06.2022) bude objekt zbourán v podzimních měsících roku 2022. Na jeho místě vznikne několik (cca 7) provizorních škvárových parkovacích míst. Ty myslím nedostatek míst pro parkování nevyřeší. Objekt mohl ještě několik let sloužit a jeho demolice mohla být řešena společně s opravou kina.

Kino 70

Kino 70 oslaví v roce 2022 již 50 let od svého otevření. Protože je v kině ještě leccos původního, je třeba řešit opravu. Ve volebním období 2014 až 2018 schválilo zastupitelstvo projekt rekonstrukce a lepší „multifunkčnost“ (divadelní produkce apod.). Projekt vizuálně jistě nebyl ideální, ale odpovídal výši předpokládaných investic. Zastupitelstvo č. 13 (25.06.2020) jeho realizaci zastavilo a schválilo vypsání architektonické soutěže. Výsledky soutěže by měly být známy koncem roku 2022. Architektonická soutěž je jistě klasická forma realizace velkých investic. K uspokojivému výsledku však možná mohla vést pouze úprava zamítnutého projektu. Můj návrh aby “zastupitelstvo uložilo starostovi prověřit možnosti úpravy projektu městského architekta Mgr. A. Víta Lukase a zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci Kina 70 tak, aby výsledná rekonstrukce více respektovala současnou vnější podobu budovy kina (mj. plné či částečné ponechání prosklené fasády a průběžné terasy)“ však schválen nebyl. Možná jsme už mohli mít kino „pořešené“. Takto bude rekonstrukce probíhat až v příštích letech, bohužel také za vyšší ceny.

Ve volebním období 2018 až 2022 rovněž zastupitelstvo schválilo koupi bývalého hotelu Metuj. Město tak čeká rozhodnutí o jeho využití a předpokládané rekonstrukci. Byla rovněž schválena urbanisticko-architektonická studie na lokalitu bývalých kasáren. Škoda, že jsme zatím nepokročili v samotné realizaci a výstavbě v kasárnách. Zastupitelstvo č. 18 (29.04.2021) podpořilo můj návrh, aby byly „vhodným způsobem zjištěny záměry majitelů stavebních pozemků ležících na území města – časový horizont jejich zastavění či případný zájem prodeje“. Podle územního plánu je totiž stavebních pozemků na území města dostatek, pokud chce někdo takový pozemek koupit, situace však zdaleka není příznivá. Městská samospráva rovněž řešila případné nové uspořádání silniční sítě ve městě, tj. problematiku trasy silnice první třídy I/14. Vše výše zmíněné souvisí s plány na následující volební období 2022 až 2026.

Priority pro období 2022 až 2026  

Výstavba – byty, rodinné domy

Ve městě stále klesá počet obyvatel (trvalé bydliště zde má už jen něco přes devět tisíc lidí). Pryč se stěhují zejména mladí, proto se průměrný věk obyvatel výrazně zvyšuje. Pokles počtu trvale hlášených obyvatel znamená také pokles příjmů města – rozpočtové určení daní je postaveno zejména na počtu obyvatel obcí. Méně lidí znamená také menší kupní sílu – a potencionální potíže pro místní podnikatele. Je proto třeba výrazně podpořit bytovou výstavbu – soukromou (rodinné domy, bytové domy), ale i stavět v režii města (bývalé kasárny, bývalý hotel Metuj). Například osmitisícová Polička již několik let staví bytové domy a nakupuje stavební parcely. Byty a zasíťované parcely následně bez zisku prodává zájemcům. Část bytů si v Poličce nechávají a pronajímají. V příštích letech se také mohou objevit další možnosti dotací na bytovou výstavbu.

Podpora podnikání a firem

Město by mělo být nápomocné v „restartu“ některých podnikatelských areálů. V současné době (2022) je např. na prodej areál bývalé továrny Nyklíček v Rašínově ulici. Městská samospráva by se měla pokusit zprostředkovat nové majitele. Po textilce Nyklíček patrně v budoucnu vznikne bytová výstavba či občanská vybavenost. Některé další areály však je žádoucí „obrodit“ a pokusit se získat nové firmy a obory podnikání.

Penzion pro seniory Oáza

Je potřebné uvážit dostavbu penzionu pro seniory Oáza. Zde je třeba postupovat v souladu se Strategií Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb. Jakékoli rozšíření není možné realizovat bez dotačního financování (výstavba, provoz). Již dnes je totiž příspěvek města na zařízení prakticky na hraně udržitelnosti pro městský rozpočet – okolo 10,5 mil. Kč ročně. V dostavbě by vznikla vlastní kuchyně pro areál i klienty terénní pečovatelské služby.

Prioritou je rekonstrukce Kina 70 a také otázka koupání. LAM v jakékoli podobě na místě bývalého koupaliště u Metuje je ufinancovatelný v případě získání dotace (v minulých letech byly vypisovány dotace na brownfieldy administrované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR). V každém případě by měla být dokončena projektová dokumentace protipovodňové ochrany území. Zajímavá je rovněž myšlenka zvětšení a modernizace bazénu v Domě zdraví.

Investice budou vycházet ze Strategického plánu rozvoje města a k němu vytvořených projektových listů. Plán byl zastupitelstvem schválen v roce 2021.

Město rovněž musí pokračovat v podpoře spolků – sportovních i dalších. Pokračovat v opravách objektu Staré školy a podílet se na budoucím smysluplném využití. Rovněž hledat cesty pro opravu rybníka Hradiště (ve vlastnictví města, úplatně pronajímán místní rybářské organizaci jako chovný rybník). Bez různých spolků nemůže plně fungovat plnohodnotný život ve městě.

Věci výše zmíněné si vyžádají velký objem financí. Prioritu proto musí mít akce s možností dotací. Potřebné jsou rovněž energetické úspory a hledání alternativních zdrojů energie (fotovoltaika apod.). Nezbytné je rovněž hledat možnosti úspor v provozní části rozpočtu města, úřadu i organizací městem zřizovaných.

Zmiňuji hlavní směry mého (našeho) uvažování o městě a jeho budoucím rozvoji. Je samozřejmě nezbytné dále opravovat chodníky a místní komunikace. Opravit kamenný most ve Vrchovinách apod.

Část investic by mohla být určována tzv. participativním rozpočtováním – občanskými návrhy a následným hlasováním obyvatel. V mnoha obcích participativní rozpočtování funguje a obyvatelé jsou více “vtaženi” do investičních aktivit samospráv.